Årsredovisning 2018

Årsredovisningen för år 2018 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 december 2018 uppgick till 8 869 miljoner kronor och soliditeten till 22,4 %. Svenska Skeppshypotek betalade under 2018 ut lån på 2 340 miljoner kronor. Resultatet före kreditförluster uppgick till 103 miljoner kronor och resultatet efter kreditförluster uppgick till 53 mnkr.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?