Årsredovisning 2019

Årsredovisningen för år 2019 har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida under ”Finansiell Information”. Utlåningen per 31 december 2019 uppgick till 9 226 miljoner kronor och soliditeten till 22,3 %. Svenska Skeppshypotek betalade under 2019 ut lån på 1 522 miljoner kronor. Resultatet före kreditförluster uppgick till 126 miljoner kronor och resultatet efter kreditförluster uppgick till 113 mnkr.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?