Årsredovisning för år 2015

Årsredovisningen har nu publicerats och kan laddas ned på vår hemsida. Utlåningen per 31 december 2015 uppgick till 6 884 miljoner kronor och soliditeten till 24,8 %. Resultatet, efter avstättning för kreditförluster med 25 miljoner kronor, uppgick till 55,3 miljoner kronor.

Verkar ni inom Sveriges handelsflotta och behöver hjälp med er finansiering?