Årsredovisning 2023

Årsredovisningen för år 2023 har nu publicerats och kan laddas ner nedan samt under Finansiell information. Utlåningen per 31 december 2023 uppgick till 8 117 miljoner kronor och soliditeten till 27 %. Svenska Skeppshypotek betalade under 2023 ut lån på 1 038 miljoner kronor. Årets resultat uppgick till 206 miljoner kronor och årets totalresultat till 207 miljoner kronor vilket ger ett eget kapital om 2 801 miljoner kronor.

årsredovisning

Verkar ni inom rederibranschen och behöver hjälp med er finansiering?